chrám sv. Bartoloměje dnes: 9–12 13–17h
interiéry historických objektů dnes: 9–12 13–17h
zahrady na parkáně dnes: 8–20h
CZ

regionální muzeum

Muzejní expozice se nacházejí kromě Veigertovského domu na Karlově náměstí i ve dvou historicky cenných budovách v areálu chrámu – v Červinkovském domě a ve Dvořákově muzeu pravěku, kde původně bývala Nová farní škola.


Historie

Obě budovy Regionálního muzea v Kolíně, které se nacházejí v dnešní Brandlově ulici, měly v minulosti alespoň po určitou dobu funkční vztah k areálu chrámu sv. Bartoloměje. Dvořákovo muzeum pravěku bývalo Novou farní školou, která vznikla na počátku 17. století a svému původnímu účelu sloužila až do roku 1860. Červinkovský dům, který je díky svému raně gotickému jádru z druhé poloviny 13. století jedním z nejstarších zachovaných měšťanských domů v Kolíně, sloužil v letech 1518–1617 jako městský špitál pro chudé, provozovaný pod duchovním dohledem kněží svatobartolomějského chrámu.

Více historie

Dvořákovo muzeum pravěku

Někdejší Nová farní škola vznikla v roce 1612 přestavbou gotické hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího, založené roku 1401 kazatelem Mikulášem Keylem. Renesanční budova, přiléhající k severovýchodnímu nároží svatobartolomějského hřbitova, se stala novým působištěm kolínské farní školy, která byla několik let před tím provizorně umístěna ve Skálovském domě (čp. 14) v Kouřimské ulici. Autorem přestavby byl stavitel Jan Rudolf, pocházející z italské rodiny usazené v Kolíně. Na konci 18. století již škola kapacitně nedostačovala, protože ji navštěvovaly dvě stovky žáků. V letech 1792–1793 tedy byla rozšířena do dvojnásobné velikosti přístavbou východního křídla, kterému musela ustoupit část přilehlé hradební zdi i nedávno zrušeného hřbitova. V této podobě škola sloužila svému účelu až do roku 1860, kdy byla výuka přestěhována do nové školní budovy na Kutnohorském Předměstí.

Poté, co byl objekt několik desetiletí pronajímán k obytným účelům, jej v roce 1913 město poskytlo místnímu muzeu, které zde sídlí dodnes. V budově jsou dnes uloženy cenné archeologické sbírky, jejichž významná část byla v první polovině 20. století shromážděna MUDr. Františkem Dvořákem, jehož jméno dům nese. Část prostor Dvořákova muzea dnes slouží k pořádání dlouhodobých výstav s archeologickou tématikou.

 

Červinkovský dům

Raně gotický měšťanský dům vznikl již krátce po založení města Kolína ve druhé polovině 13. století. Z té doby se zachoval prostor suterénu s křížovou klenbou a pozoruhodným záklopovým stropem. Ve druhé polovině 14. století byl přistavěn vrcholně gotický mázhaus a v první polovině 16. století byl dům rozšířen v renesančním slohu pro potřeby městského špitálu. Po přestěhování tohoto ústavu na Pražské Předměstí v roce 1617 se dům opět stal soukromým obydlím, v jehož držení se vystřídala celá řada majitelů. V době třicetileté války zde městský vodák Matěj Hanibába provozoval krčmu pochybné pověsti, za což byl dokonce roku 1625 trestán vězením. V letech 1703–1837 byl dům v majetku rodiny Červinkovy, po níž je v současnosti nazýván. V roce 1796 byl společně s velkou částí města zpustošen velkým požárem, po němž byl nákladem Františka Červinky přestavěn v klasicistním slohu do podoby, kterou si udržel až do poloviny 20. století. Roku 1886 se v domě narodil známý malíř Rudolf Kremlička. Po poškození bombardováním v době druhé světové války dům chátral a obnovy se dočkal teprve v letech 1982–1985 pro účely Regionálního muzea v Kolíně. Při této příležitosti byl rozšířen o přístavbu s výstavními sály, která vznikla na místě sousedního domu čp. 26, zcela zničeného při bombardování Kolína v roce 1945.

Červinkovský dům dnes slouží jako galerie Regionálního muzea v Kolíně, přičemž v jeho historické části se nachází stálá expozice „Měšťanský dům“, přibližující životní styl kolínských měšťanů v 19. století.